കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഒരു അടയാളം അതിന്‍റെ കഥ പറയുമ്പോൾ...

ഒരു അടയാളം അതിന്‍റെ കഥ പറയുമ്പോൾ...

വാച്ച്ടവർ എന്ന അടയാബോർഡ്‌ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്‌. അതിന്‍റെ ചരിത്രം അറിയൂ.