വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലോകാസ്ഥാനത്ത്‌ ചരിത്രപ്രദർശനം

ലോകാസ്ഥാനത്ത്‌ ചരിത്രപ്രദർശനം

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ക്രിസ്‌തീരിത്രം അറിയാൻ ഒരു സുവർണാരം: ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്‌ലിനിലുള്ള ലോകാസ്ഥാനത്ത്‌ ചരിത്രപ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു! പ്രദർശക്കാഴ്‌ചളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും സഞ്ചരിക്കാം.