വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഐക്യനാടുളിലെ ബെഥേൽ സമുച്ചങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകാസ്ഥാവും ഐക്യനാടുളിലെ ബ്രാഞ്ചോഫീസും ടൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്‍റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാം?

സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ഗൈഡിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ചുറ്റിടന്നു കാണാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

“പാറ” കാണാൻ അവസരം!

അയൽക്കാർക്കും ബിസിനെസ്സുകാർക്കും പ്രാദേശിക അധികാരികാരികൾക്കും സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി മധ്യയൂറോപ്പ് ബ്രാഞ്ച് തങ്ങളുടെ ഓഫീസ്‌ തുറന്നുകൊടുത്തു. “സെൽറ്റേഴ്‌സിൽ 30 വർഷം” എന്നായിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ പേര്‌. അവിടെ എത്തിയ 3,000-ത്തോളം സന്ദർശരിൽ ചിലർക്കു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്‌ എന്താണ്‌?

ഒരു അവിസ്‌മണീയാത്ര

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകാസ്ഥാവും, ഐക്യനാടുളിലെ ബ്രാഞ്ചോഫീസും സന്ദർശിക്കാനായി, മാർസേലസിന്‌ പല തടസ്സങ്ങളും മറികക്കേണ്ടിന്നു. സന്ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?

ബെഥേലിലെ ജീവിതം

ഐക്യനാടുളിലെ ബെഥേൽ സമുച്ചങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകാസ്ഥാവും ഐക്യനാടുളിലെ ബ്രാഞ്ചോഫീസും ടൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്‍റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാം?

സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ഗൈഡിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ചുറ്റിടന്നു കാണാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

“പാറ” കാണാൻ അവസരം!

അയൽക്കാർക്കും ബിസിനെസ്സുകാർക്കും പ്രാദേശിക അധികാരികാരികൾക്കും സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി മധ്യയൂറോപ്പ് ബ്രാഞ്ച് തങ്ങളുടെ ഓഫീസ്‌ തുറന്നുകൊടുത്തു. “സെൽറ്റേഴ്‌സിൽ 30 വർഷം” എന്നായിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ പേര്‌. അവിടെ എത്തിയ 3,000-ത്തോളം സന്ദർശരിൽ ചിലർക്കു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്‌ എന്താണ്‌?

ഒരു അവിസ്‌മണീയാത്ര

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകാസ്ഥാവും, ഐക്യനാടുളിലെ ബ്രാഞ്ചോഫീസും സന്ദർശിക്കാനായി, മാർസേലസിന്‌ പല തടസ്സങ്ങളും മറികക്കേണ്ടിന്നു. സന്ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?

യഹോയുടെ നാമം പ്രസിദ്ധമാക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രദർശനം

ഈ ഗംഭീമായ ബൈബിൾ പ്രദർശനം 2013-ൽ ലോകാസ്ഥാനത്ത്‌ തുടക്കം കുറിച്ചു. വിരളവും അതേസയം അമൂല്യവും ആയ പല ബൈബിളുളും സംഭായായി ലഭിച്ചു.

സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു ബൈബിൾപ്രദർശനം

ചരിത്രത്തിന്‍റെ തുടക്കംമുതലെ യഹോവയാം ദൈവം ദൈവത്തിന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ പേര്‌ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാലങ്ങളിലായി ദൈവത്തിന്‍റെ പേര്‌ ബൈബിൾ പരിഭാഷയിൽ നിലനിറുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുക.

60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ...!

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ അഞ്ചു കെട്ടിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ മൊത്തം തറ വിസ്‌തീർണം, 11 ഫുട്‌ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ചേരുന്ന അത്രയും വരും! പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതു പൂർത്തിയാക്കാൻ സന്നദ്ധസേരുടെ സംഘത്തിന്‌ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു?

ബെഥേൽ അലക്കുശാല: പഴന്തുണിമുതൽ സിൽക്ക് ടൈവരെ

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുളിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്‍റെ അലക്കുശായിൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 1,800 ടൺ തുണിളാണ്‌ അവർ അലക്കുന്നത്‌.

ഒരു അടയാളം അതിന്‍റെ കഥ പറയുമ്പോൾ...

ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്‌ലിനിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു അടയാമാണ്‌ വാച്ച്ടവർ എന്ന ബോർഡ്‌. അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ.

117 ആഡംസ്‌ സ്‌ട്രീറ്റിന്‍റെ പടിയിങ്ങുമ്പോൾ

ബ്രൂക്‌ലിനിലെ പ്രശസ്‌തമായ ഒരു കെട്ടിമുച്ചത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ നടന്ന അച്ചടിപ്രവർത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഓർമകൾ ബെഥേൽകുടുംബാംഗങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.

വാൾക്കിലിൽ അരനൂറ്റാണ്ട്

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള വാച്ച്ടവർ ഫാമുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ കഥ ജോർജ്‌ കൗച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ബ്രാഞ്ചോഫീസുകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ 20-ലേറെ ബ്രാഞ്ചോഫീസുകൾ ലയിപ്പിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്‌ലിനിലെ ബോസെർറ്റ്‌ ഹോട്ടലിനോട്‌ വിടപറയുന്നു

ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാന ശില്‌പമാതൃകയിൽ പണിത 14-നില കെട്ടിടം യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ വിറ്റു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ പഴമപേറുന്ന ഈ മനോഹരസൗധത്തിന്‍റെ ചരിത്രം വായിക്കുക.

‘ദി വാച്ച്ടവർ’ബ്രൂക്‌ലിൻ നഗരത്തിലെ ഒരു പരിചിത കാഴ്‌ച

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകാസ്ഥാത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയവും താപനിയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം 40 വർഷത്തിലേറെയായി ന്യൂയോർക്ക് നഗരവാസികൾക്ക് ഒരു പരിചിത കാഴ്‌ചയാണ്‌.

വാച്ച്ടവർ ഫാമുകൾ—അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിന്‍റെ വിളവെടുപ്പ്

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഈ ഫാമുകളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നു കാണുക.