കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

“വഴി ഇതാകുന്നു”

“വഴി ഇതാകുന്നു”

ഈ പാട്ട് എട്ടു ഭാഷയിൽ പാടിതു കേൾക്കാം.