കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരംഡെന്മാർക്കിൽ കുട്ടിളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നു!

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരംഡെന്മാർക്കിൽ കുട്ടിളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നു!

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരം ഡെന്മാർക്കിലെ ഒരു കുടുംത്തിനു വളരെ ഇഷ്ടമായി. അവർ പറയുന്നത്‌ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.