കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാട്ടിന്‍റെ കൂട്ട്

പാട്ടിന്‍റെ കൂട്ട്

ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്നദ്ധസേകർ ഒത്തുചേരുന്ന, അപൂർവമായ ഒരു ഓർക്കെസ്‌ട്രയെക്കുറിച്ച് അറിയാം.