വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഫോട്ടോ ഗാലറി—വീഡികൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഹരമാണ്‌

ഡേവി​ഡ്‌, ടീന എന്നീ അനി​മേ​ഷൻ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളുള്ള യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം വീഡി​യോ പരമ്പര​യെ​ക്കു​റിച്ച് കുട്ടികൾ പറയു​ന്നത്‌ എന്താണെന്ന് കാണുക.

ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ലഘുപത്രി

ദൈവം പറയുന്നതു കേൾക്കുവിൻ എന്ന ലഘുപത്രിക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ബൈബിൾ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ലോകവ്യാമായി അനേകം ആളുകളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. വർണശബളമായ ഈ ലഘുപത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

സ്‌തുതിഗീതങ്ങൾ—ഒരു നൂറ്റാണ്ടും പിന്നിട്ട്. . .

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ആരാധനയിൽ സംഗീവും പാട്ടുളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

എസ്‌റ്റോണിയ “ഒരു മഹത്തായ നേട്ടം” കൈവരിക്കുന്നു

എസ്റ്റോണിയൻ ഭാഷയിലുള്ള രചനയ്‌ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡിന്‌ 2014-ൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവേല

ഫോട്ടോ ഗാലറി—വീഡികൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഹരമാണ്‌

ഡേവി​ഡ്‌, ടീന എന്നീ അനി​മേ​ഷൻ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളുള്ള യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം വീഡി​യോ പരമ്പര​യെ​ക്കു​റിച്ച് കുട്ടികൾ പറയു​ന്നത്‌ എന്താണെന്ന് കാണുക.

ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ലഘുപത്രി

ദൈവം പറയുന്നതു കേൾക്കുവിൻ എന്ന ലഘുപത്രിക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ബൈബിൾ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ലോകവ്യാമായി അനേകം ആളുകളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. വർണശബളമായ ഈ ലഘുപത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

സ്‌തുതിഗീതങ്ങൾ—ഒരു നൂറ്റാണ്ടും പിന്നിട്ട്. . .

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ആരാധനയിൽ സംഗീവും പാട്ടുളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

എസ്‌റ്റോണിയ “ഒരു മഹത്തായ നേട്ടം” കൈവരിക്കുന്നു

എസ്റ്റോണിയൻ ഭാഷയിലുള്ള രചനയ്‌ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡിന്‌ 2014-ൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

നൂറുക്കിന്‌ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിയോ ബൈബിൾ

പുതിലോക ഭാഷാന്തരം 2013-ന്‍റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പിന്‍റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഓരോ ബൈബിൾ കഥാപാത്രത്തിനും വ്യത്യസ്‌ത ആളുകളാണ്‌ ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌.

ലേഖനത്തിനു പകിട്ടേകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നു

പ്രസിദ്ധീങ്ങളുടെയും എഴുത്തിന്‍റെയും ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ

അയർലൻഡ്‌, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിങ്ങളിലെ പ്രാദേശിഭായിൽ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കുന്നു

അയർലൻഡിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും പ്രാദേശിഭാഷ വായിക്കുയോ സംസാരിക്കുയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട്‌ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കാൻ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പ്രത്യേശ്രമം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനോട്‌ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്‌ പ്രതിരിച്ചത്‌?

നൂറുക്കിനു ഭാഷകളിൽ വീഡിയോ

രാജ്യഹാളിൽ എന്താണ്‌ നടക്കുന്നത്‌? എന്ന വീഡിയോ 400 ഭാഷകളിലും, ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? എന്നത്‌ 550 ഭാഷക​ളി​ലും ലഭ്യമാണ്‌. അവ മാതൃ​ഭാ​ഷ​യിൽ കാണുക.

ആഫ്രിക്കയിലെ അന്ധർക്കു സഹായം

ചിചെവ ബ്രയിലിൽ ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീണങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന്‌ മലാവിയിലെ അന്ധരായ വായനക്കാർ നന്ദി പറയുന്നു.

രംഗം ഭാവനയിൽ കാണാൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു

ഇന്ന് യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പല പ്രസിദ്ധീങ്ങളിലും പാഠഭാത്തിന്‍റെ മാറ്റ്‌ കൂട്ടുന്ന ബഹുവർണചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ, പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല.

പുതിയ ബൈബിൾ നിർമിക്കുന്നു

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം നിർമിച്ചത്‌ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയുക. പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ് പുറത്തിക്കാൻ ഇത്രയധികം സമയവും ശ്രമവും വേണ്ടിന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

മനസ്സിനെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന വീഡിയോകൾ

കുട്ടിളെ സദാചാപാങ്ങളും ആത്മീയ വിവരങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വീഡിയോകൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പുറത്തിക്കി. എന്താണ്‌ അതു സംബന്ധിച്ച് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം?

JW.ORG 300-ലധികം ഭാഷകളിൽ!

നിത്യജീവിത്തിൽ പ്രയോനം ചെയ്യുന്ന ബൈബിളിലെ വിവരങ്ങൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഇത്രയധികം ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌? പ്രശസ്‌തമായ മറ്റു സൈറ്റുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു?

മെക്‌സിക്കോയിലെയും മധ്യ അമേരിക്കയിലെയും പരിഭാഷാവേല

മെക്‌സിക്കോയിലെയും മധ്യ അമേരിക്കയിലെയും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മായാ, നഹുവാത്‌ൽ, ലോ ജർമൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 60-ലധികം ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീണങ്ങൾ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്തിന്‌?

സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഒരു ബൈബിൾ!

വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും, വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം വില ഈടാക്കാതെ കൊടുക്കുന്നു.

“ദൈവത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധ അരുളപ്പാടുകൾ” പരിഭാപ്പെടുത്താൻ ചുമതല ലഭിച്ചവർ—റോമർ 3:2

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അനേകം ബൈബിൾവിവർത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ്‌ അവർ ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാപ്പെടുത്തിയത്‌?

“വഴി ഇതാകുന്നു”

ബൈബിൾവാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാമാക്കിയുള്ള ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം; അത്‌ എട്ടു ഭാഷയിലായി പാടിയിരിക്കുന്നു.

ബൈബിളിന്‌ ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കുന്നു, ഒപ്പം നിർമാവും!

ലോകമെങ്ങും ബൈബിളിന്‌ ആവശ്യക്കാർ കൂടിപ്പോൾ സഹായസ്‌തവുമായി ജപ്പാനിലെ ഞങ്ങളുടെ അച്ചടി വിഭാഗം!

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരംഡെന്മാർക്കിൽ കുട്ടിളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നു!

ഡെന്മാർക്കിലെ ഒരു കുടുംബം, ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണാം.

പാട്ടിന്‍റെ കൂട്ട്

അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു ഓർക്കെസ്‌ട്രയ്‌ക്കുവേണ്ടി 40-ലധികം വർഷങ്ങളായി സംഗീജ്ഞർ ഒത്തുചേരുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന ഇവർ സന്തോത്തോടെ അതു ചെയ്യുന്നു.

ഉല്‌പത്തി പുസ്‌തകം അമേരിക്കൻ ആംഗ്യഭായിലും!

ബൈബിളിലെ ഉല്‌പത്തി പുസ്‌തകം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ആംഗ്യഭായിൽ ലഭ്യമാണ്‌!

കട്ടിബയൻഡിട്ട ബൈബിൾ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജപ്പാനും

ജപ്പാനിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ അച്ചടിശായിൽ പുതിയൊരു മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സമ്പൂർണ യന്ത്രവത്‌കൃത ബയൻഡിങ്‌ സംവിധാത്തെക്കുറിച്ച്.

കുറച്ച് പേജുകൾ, കൂടുതൽ ഭാഷകൾ

2013 ജനുവരി മുതൽ വീക്ഷാഗോപുരം ഉണരുക! മാസികകളുടെ പേജുകൾ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്?

ഭാഷകൾ കടന്നെത്തുന്ന സംഗീതം

ഒരു പാട്ടിന്‍റെ വരികൾ പല ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുളുണ്ട്?

അത്ഭുതം 400 ചക്രങ്ങളിൽ

അതിവേഗ അച്ചടിശാലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മുറിക്കാനും അടുക്കാനും എണ്ണാനും പായ്‌ക്കു ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇൻ-ലൈൻ ഫിനിഷിങ്‌ സംവിധാനത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനമികവ്‌ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്‌ എങ്ങനെയന്നു കാണുക.