വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത്‌ സാക്ഷീരിക്കുന്നു—ഓസ്‌ട്രേലി

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത്‌ സാക്ഷീരിക്കുന്നു—ഓസ്‌ട്രേലി

ബൈബിൾസത്യം അറിയിക്കാൻ ഓസ്‌ട്രേലിയുടെ ഉൾനാടൻപ്രദേങ്ങളിലേക്കു പോകുന്ന ഒരു കുടുംത്തോടൊപ്പം നമുക്കും സഞ്ചരിക്കാം.