കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത്‌ സാക്ഷീരിക്കുന്നു—അയർലൻഡ്‌

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത്‌ സാക്ഷീരിക്കുന്നു—അയർലൻഡ്‌

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത്‌ പോയി മറ്റുള്ളരെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുടുംബാംങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി. ഒരു കുടുംത്തിന്‍റെ അനുഭവം.