വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2014-ലെ വാർഷിയോത്തിന്‍റെ വിശേങ്ങൾ

2014-ലെ വാർഷിയോത്തിന്‍റെ വിശേങ്ങൾ

വാച്ച്ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊസൈറ്റി ഓഫ്‌ പെൻസിൽവേനിയുടെ 130-‍ാ‍ം വാർഷിയോത്തിന്‌ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകൾ കൂടിന്നു. സുപ്രധാമായ ഈ യോഗത്തിന്‍റെ ചില വിശേങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം.