കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2014-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻനുകൾ-യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒന്നാമത്‌ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നു

2014-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻനുകൾ-യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒന്നാമത്‌ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നു

ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്‌ ഇന്ന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ? ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു സഹോകുടുംമായി ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുയും അതിന്‍റെ ശക്തി തെളിയിക്കുയും ചെയ്യുന്നത്‌ കാണുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതുതരം ആളുകളാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ എത്രപേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? വാസ്‌തത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഓരോ വർഷവും മൂന്നു പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കൂടിരുന്നു. ഈ കൂടിവുളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?