വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

136-‍ാ‍ം ഗിലെയാദ്‌ ക്ലാസ്സിന്‍റെ ബിരുദാന വിശേങ്ങൾ

136-‍ാ‍ം ഗിലെയാദ്‌ ക്ലാസ്സിന്‍റെ ബിരുദാന വിശേങ്ങൾ

ഗിലെയാദ്‌ ബിരുധാരിളെ ഉപയോഗിച്ച് ലോകവ്യാമായി സംഘടയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്‌ ഗിലെയാദ്‌ ക്ലാസ്സിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരണ ലഭിച്ചത്‌ എങ്ങനെയാണെന്നു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലർ വിവരിക്കുന്നു.