കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വാച്ച്ടവർ ഗിലെയാദ്‌ ബൈബിൾ സ്‌കൂളിന്‍റെ 138-‍ാമത്‌ ബിരുദാച്ചടങ്ങ്

2015 മാർച്ച് 14-ന്‌ ബിരുദം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾ. യഹോയാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലും യേശുവിന്‍റെ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നതിലും തുടരാൻ ഹാജരായിരുന്നവർ പ്രോത്സാഹിരായി.

138-‍ാമത്‌ ഗിലെയാദ്‌ ബിരുദാന ചടങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ

ലഭിച്ച പരിശീവും പദവിയും വിദ്യാർഥികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കമെന്ന് ആ പരിപാടി വിശേഷവത്‌കരിച്ചു. കൂടാതെ, നാല്‌ പുതിയ രാജ്യഗീങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വാർഷിയോത്തിന്‍റെ വിശേങ്ങൾ—2014 ഒക്‌ടോബർ

വാച്ച്ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊസൈറ്റി ഓഫ്‌ പെൻസിൽവേനിയുടെ 130-‍ാ‍ം വാർഷിയോത്തിന്‌ ആയിരക്കക്കിന്‌ ആളുകൾ കൂടിന്നു. രാജ്യണം 100-‍ാ‍ം വർഷം ആഘോഷിച്ച ഈ യോഗത്തിന്‍റെ ചില വിശേങ്ങൾ കാണാം.

137-‍ാമത്‌ ഗിലെയാദ്‌ ബിരുദാച്ചങ്ങിന്‍റെ വിശേങ്ങൾ

1943 മുതൽ, ദൈവരിജ്ഞാത്തിൽ വളരാൻ താത്‌പര്യമുള്ളരെ ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂൾ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബിരുദാച്ചങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ കാണുക.

പ്രത്യേക പരിപാടികൾ

വാച്ച്ടവർ ഗിലെയാദ്‌ ബൈബിൾ സ്‌കൂളിന്‍റെ 138-‍ാമത്‌ ബിരുദാച്ചടങ്ങ്

2015 മാർച്ച് 14-ന്‌ ബിരുദം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾ. യഹോയാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലും യേശുവിന്‍റെ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നതിലും തുടരാൻ ഹാജരായിരുന്നവർ പ്രോത്സാഹിരായി.

138-‍ാമത്‌ ഗിലെയാദ്‌ ബിരുദാന ചടങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ

ലഭിച്ച പരിശീവും പദവിയും വിദ്യാർഥികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കമെന്ന് ആ പരിപാടി വിശേഷവത്‌കരിച്ചു. കൂടാതെ, നാല്‌ പുതിയ രാജ്യഗീങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വാർഷിയോത്തിന്‍റെ വിശേങ്ങൾ—2014 ഒക്‌ടോബർ

വാച്ച്ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊസൈറ്റി ഓഫ്‌ പെൻസിൽവേനിയുടെ 130-‍ാ‍ം വാർഷിയോത്തിന്‌ ആയിരക്കക്കിന്‌ ആളുകൾ കൂടിന്നു. രാജ്യണം 100-‍ാ‍ം വർഷം ആഘോഷിച്ച ഈ യോഗത്തിന്‍റെ ചില വിശേങ്ങൾ കാണാം.

137-‍ാമത്‌ ഗിലെയാദ്‌ ബിരുദാച്ചങ്ങിന്‍റെ വിശേങ്ങൾ

1943 മുതൽ, ദൈവരിജ്ഞാത്തിൽ വളരാൻ താത്‌പര്യമുള്ളരെ ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂൾ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബിരുദാച്ചങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ കാണുക.

ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകർന്ന ഒരു സംപ്രേണം!

31 ദേശങ്ങളിലുള്ള 14 ലക്ഷത്തിധികം പേർക്ക് ഈ സുപ്രധാന യോഗത്തിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?

134-‍ാമത്തെ ഗിലെയാദ്‌ ബിരുദാച്ചങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ 70 വർഷങ്ങളായി ഈ സ്‌കൂൾ മിഷനറിമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ കാണുക.

റഷ്യയിലെയും യുക്രെയിനിലെയും സാക്ഷികൾക്ക് പ്രോത്സാവുമായി ഭരണസംഘം

രാഷ്‌ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ സാക്ഷിളെ ബലപ്പെടുത്താൻ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ഭരണസംത്തിൽപ്പെട്ടവർ റഷ്യയും യുക്രെയിനും സന്ദർശിച്ചു.

136-‍ാ‍ം ഗിലെയാദ്‌ ക്ലാസ്സിന്‍റെ ബിരുദാന വിശേങ്ങൾ

ആത്മീയവിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംങ്ങൾ, ബിരുധാരിളുമായുള്ള അഭിമുങ്ങൾ, വയൽസേനം ചെയ്‌തപ്പോൾ ലഭിച്ച ചില അനുഭങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്‌കാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ബിരുധാരിപാടി.

വാച്ച്ടവർ ഗിലെയാദ്‌ ബൈബിൾ സ്‌കൂളിലെ 135-‍ാ‍ം ക്ലാസ്സിന്‍റെ ബിരുദാച്ചടങ്ങ്

ആത്മീയത തുളുമ്പിനിന്ന സന്തോമായ ഈ മുഹൂർത്തത്തിന്‌ 10,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2013 സെപ്‌റ്റംബർ 14-നു നടന്ന ബിരുദാച്ചങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ കാണാം.

വാർഷിയോത്തിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ—2013 ഒക്‌ടോബർ

ആവേശമുണർത്തിയ, ചരിത്രപ്രധാമായ ഈ പരിപാടി ലോകത്തിനു ചുറ്റുമായി 1,830 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പ്രക്ഷേണം നടത്തി. അതിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാം.

135-‍ാ‍ം ഗിലെയാദ്‌ ക്ലാസ്സിന്‍റെ ബിരുദദാന വിശേഷങ്ങൾ

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിലെ അനുഭവപരിചയം നേടിയ ശുശ്രൂഷകർക്കുള്ള ഈ സ്‌കൂൾ, ലഭിച്ച നിയമനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.