വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വാർവിക്ക് ഇതുവരെ #2

വാർവിക്ക് ഇതുവരെ #2

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ന്യൂയോർക്കിലെ വാർവിക്കിൽ പുതിയ ലോകാസ്ഥാത്തിന്‍റെ നിർമാണം ദ്രുതതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്‌ കാണുക.