വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 4 (2015 മെയ്‌ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 4 (2015 മെയ്‌ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പുതിയ ആസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനും 2015 മെയ്‌ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വമേധാസേവകർ പങ്കെടുത്തതിന്‍റെ ഫോട്ടോകൾ കാണാനും ഈ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി നോക്കുക.

വാർവിക്കിലെ നിർമാണം പൂർത്തിയായാൽ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ഘടികാരദിശയിൽ ഇടത്തുനിന്ന്:

  1. വാഹനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന കെട്ടിടം

  2. സന്ദർശകരുടെ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലം

  3. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കെട്ടിടം/താമസക്കാരുടെ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലം

  4. താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ബി

  5. താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ഡി

  6. താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം സി

  7. താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം എ

  8. ഓഫീസ്‌/സേവന വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം

2015 മെയ്‌ 6—വാർവിക്ക് പണിസ്ഥലം

സ്റ്റെർലിങ്‌ ഫോറസ്റ്റ് ലേയ്‌ക്കിൽ (നീലത്തടാകത്തിൽ) ഒരു ഉപകരണം സജ്ജീകരിക്കുന്നു. ഈ ഉപകരണം തടാകത്തിൽനിന്ന് അഴുക്കൊന്നും തീരത്തു കയറാതെ സംരക്ഷിക്കും.

2015 മെയ്‌ 6—അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കെട്ടിടം/താമസക്കാരുടെ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലം

അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ടെറസിലെ കൈവരിയിൽ ചാന്ത്ക്കൂട്ട് സ്‌പ്രേ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്‌പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ്‌ മറ്റേതൊരു രീതിയെക്കാളും എളുപ്പം.

2015 മെയ്‌ 15—വാർവിക്ക് പണിസ്ഥലം

ഡോക്യുമെൻറേഷൻ വിഭാത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിർമാണപ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ഭരണസംഘം ഓരോ ആഴ്‌ചത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്താൻ ഫോട്ടോകൾ കാണും.

2015 മെയ്‌ 30—ടക്‌സീഡോ സമുച്ചയം

ദക്ഷിണ കാലിഫോർണിയയിൽനിന്ന് പ്ലംബിങ്‌ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ സേവിക്കുന്നതിനായി വന്ന രണ്ട് സ്വമേധാസേവകർ. ഇവരെ കൂടാതെ ടക്‌സീഡോയിൽ അന്നു വന്നുചേർന്നത്‌ നൂറോളം പേരാണ്‌. വാർവിക്കിലെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്‌ ടക്‌സീഡോയിൽനിന്നാണ്‌. ആഗസ്റ്റ് 1 ന്‌, 707 പുതിയ ജോലിക്കാർ നിർമാണസ്ഥലത്ത്‌ എത്തി. അത്‌ ഒരു റെക്കോർഡുതന്നെയായിരുന്നു.

2015 ജൂൺ 9—താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ബി

കരാർ ജോലിക്കാർ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പുറംഭിത്തിയുടെ പാനൽ യഥാസ്ഥാനത്ത്‌ സ്ഥാപിക്കുന്നു. താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ബി-യിലാണ്‌ പാനലുളും ജനലുളും അവസാനം സ്ഥാപിച്ചത്‌.

2015 ജൂൺ 16—താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം സി, ഡി

താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിങ്ങളായ സി, ഡി എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം കരാറുകാർ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

2015 ജൂൺ 25—താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം സി

നിർമാണസ്ഥലത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറുത്തായി ജോലിക്കാർ പുൽത്തകിടി നിരത്തുന്നു.

2015 ജൂലൈ 2—വാർവിക്ക് പണിസ്ഥലം

ചട്ടക്കൂടിന്‍റെ നിർമാണപ്രവർത്തകർ ഡാമിൽനിന്ന് പോകുന്ന പ്രധാന ജലപാത നവീകരിക്കുന്നു. 1950-കളിലാണ്‌ ഇതിന്‍റെ യഥാർഥ ചട്ടക്കൂട്‌ നിർമിക്കുന്നത്‌. പ്രദേത്തെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെയും മഴയുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ നവീകണം പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വാർവിക്ക് പണിസ്ഥത്തെയും പരിസപ്രദേത്തെയും വെള്ളക്കെട്ടിന്‌ പരിഹാമായി.

2015 ജൂലൈ 15—താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം എ

പണിസ്ഥത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കെട്ടിത്തിനുള്ളിലെ പെയിൻറിങ്ങ്, പ്ലംബിങ്‌ എന്നീ പണികൾ രാത്രിയിലും തുടരുന്നു. രണ്ടാം ഷിഫ്‌റ്റ്‌ ഉള്ളപ്പോൾ നൂറിധികം പേർ ഉച്ചയ്‌ക്ക് 3:00 മണി മുതൽ വെളുപ്പിന്‌ 2:00 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യും.

2015 ജൂലൈ 20—താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ഡി

വായു താപ-ശീതീരണ വിഭാത്തിലെ ഒരംഗം സഹജോലിക്കാരിയെ പൈപ്പുകൾ ഇൻസുലേറ്റ്‌ ചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.

2015 ജൂലൈ 21—താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ബി

താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ബി-യെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കെട്ടിത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിന്‌ ചായം പൂശുന്നു.

2015 ജൂലൈ 27—ടക്‌സീഡോ സമുച്ചയം

പുറകുത്തെ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലത്ത്‌ വാർവിക്കിലേക്കു പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾക്കായി ജോലിക്കാർ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ഒരുപാട്‌ ബസ്സുകൾ ജോലിക്കാരെ നിർമാണസ്ഥലത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുരിയും കൊണ്ടുപോകുയും ചെയ്യുന്നു.

2015 ജൂലൈ 27—ടക്‌സീഡോ സമുച്ചയം

വാർവിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്നു പേരുടെ മുടിവെട്ടുന്നു. ടക്‌സീഡോയിലും വാർവിക്കിലും മോണ്ട്ഗോറിയിലെ ഗോഡൗണിലും ഉള്ള മുടിവെട്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആഴ്‌ചയിൽ 400-ലേറെ പേരുടെ മുടിവെട്ടാറുണ്ട്.

2015 ആഗസ്റ്റ് 3—വാർവിക്ക് പണിസ്ഥലം

ഭൂമിക്കടിയിലെ ഊർജം ശേഖരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 150 മീറ്റർ (500 അടി) താഴ്‌ചയിൽ 120 കുഴിളുണ്ടായിരിക്കും. ഈ സംവിധാനം തണുപ്പുകാലത്ത്‌ ആവശ്യത്തിനു ചൂടും ചൂടുകാലത്ത്‌ ആവശ്യത്തിന്‌ തണുപ്പും തരും. ഭൂമിക്കടിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ ചെലവു കുറയ്‌ക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല സമുച്ചത്തിന്‌ പരിസ്ഥിതിയുടെ തനതായ കൈയൊപ്പും ചാർത്തുന്നു.

2015 ആഗസ്റ്റ് 7—മോണ്ട്ഗോമറി, ന്യൂയോർക്ക്

വില്‌പനക്കാരിൽനിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അവ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വാർവിക്ക് പണിസ്ഥത്തെ അതാത്‌ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തരംതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു.

2015 ആഗസ്റ്റ് 14—ടക്‌സീഡോ പാർക്ക്, ന്യൂയോർക്ക്

രണ്ട് വാർവിക്ക് ജോലിക്കാർ (വലതു വശത്തു നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാത്തെയും) പ്രദേത്തെ ഒരു കുടുംത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പല കുടുംങ്ങളും, ഇവരെപ്പോലെ സ്വമേധാസേരായി വാർവിക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നരെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു.

2015 ആഗസ്റ്റ് 17—അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന കെട്ടിടം/താമസക്കാരുടെ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലം

ജോലിക്കാരിൽ ഒരാൾ ഉയരനില പരിശോധിക്കുന്നു.

2015 ആഗസ്റ്റ് 20—ഓഫീസ്‌/സേവന വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം

സന്ദർശകർ എത്തുന്ന പ്രധാന ഇടനാഴിയിലെ ജനലുളെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിച്ചു.

2015 ആഗസ്റ്റ് 26—വാർവിക്ക് പണിസ്ഥലം

താമസത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ബി-യുടെ പാനലുളും മേൽക്കൂരകളും മെയ്‌-ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പൂർത്തിയായി. കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാൽനടക്കാർക്കുള്ള പാലങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു. ചുറ്റുപ്പാടും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്ന മറ്റു പല ജോലിളും പുരോമിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതുതരം ആളുകളാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ എത്രപേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? വാസ്‌തത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആരാണ്‌?