വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ—അതിർവമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത നിർമാവേല

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ—അതിർവമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത നിർമാവേല

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ലോകമെങ്ങുമായി ആയിരക്കക്കിന്‌ കെട്ടിങ്ങൾ രൂപകല്‌പന ചെയ്യുന്നു, നിർമിക്കുന്നു, കേടുപോക്കുന്നു. ഈ ആഗോപ്രവർത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വമേധാസേകർ ദേശീയ അതിർവമ്പുളും ഭാഷാസ്സങ്ങളും മറികടന്ന് ഐക്യത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്‌ കാണുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ രാജ്യഹാളുകൾ നിർമിക്കുന്നത്‌ എന്തിന്‌, എങ്ങനെ?

ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ രാജ്യഹാളുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ലളിതമായ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ സഭകളിലുള്ളവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക.