കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ലഘുപത്രി

ദൈവം പറയുന്നതു കേൾക്കുവിൻ എന്ന ലഘുപത്രിക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ബൈബിൾ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ലോകവ്യാമായി അനേകം ആളുകളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. വർണശബളമായ ഈ ലഘുപത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ലഘുപത്രി

ദൈവം പറയുന്നതു കേൾക്കുവിൻ എന്ന ലഘുപത്രിക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ബൈബിൾ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ലോകവ്യാമായി അനേകം ആളുകളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. വർണശബളമായ ഈ ലഘുപത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

സമ്മാനമായി 19,000 വിമായാത്രകൾ

മിഷനറിമാർക്കും വിദേരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മുഴുസേത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്കും സ്വദേത്തേക്ക് പോയി കൺവെൻനിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും കുടുംബാംങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ആയി യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ഭരണസംഘം സഹായം നൽകി.

ഫോട്ടോ ഗാലറി—വീഡികൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഹരമാണ്‌

ഡേവി​ഡ്‌, ടീന എന്നീ അനി​മേ​ഷൻ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളുള്ള യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം വീഡി​യോ പരമ്പര​യെ​ക്കു​റിച്ച് കുട്ടികൾ പറയു​ന്നത്‌ എന്താണെന്ന് കാണുക.

സമ്മാനമായി 19,000 വിമായാത്രകൾ

മിഷനറിമാർക്കും വിദേരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മുഴുസേത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്കും സ്വദേത്തേക്ക് പോയി കൺവെൻനിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും കുടുംബാംങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ആയി യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ഭരണസംഘം സഹായം നൽകി.

ഫോട്ടോ ഗാലറി—വീഡികൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഹരമാണ്‌

ഡേവി​ഡ്‌, ടീന എന്നീ അനി​മേ​ഷൻ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളുള്ള യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം വീഡി​യോ പരമ്പര​യെ​ക്കു​റിച്ച് കുട്ടികൾ പറയു​ന്നത്‌ എന്താണെന്ന് കാണുക.

ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവേല

സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമികൾ അർമാഡയിൽ സംഗമിച്ചപ്പോൾ

ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഈ ആഘോഷം കാണാൻ എത്തിയവർക്ക് സാഹിത്യ കൈവണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സൗജന്യമായി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമികൾ അർമാഡയിൽ സംഗമിച്ചപ്പോൾ

ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഈ ആഘോഷം കാണാൻ എത്തിയവർക്ക് സാഹിത്യ കൈവണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സൗജന്യമായി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവേല

ഫോട്ടോ ഗാലറി—വീഡികൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഹരമാണ്‌

ഡേവി​ഡ്‌, ടീന എന്നീ അനി​മേ​ഷൻ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളുള്ള യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം വീഡി​യോ പരമ്പര​യെ​ക്കു​റിച്ച് കുട്ടികൾ പറയു​ന്നത്‌ എന്താണെന്ന് കാണുക.

ഫോട്ടോ ഗാലറി—വീഡികൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഹരമാണ്‌

ഡേവി​ഡ്‌, ടീന എന്നീ അനി​മേ​ഷൻ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളുള്ള യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം വീഡി​യോ പരമ്പര​യെ​ക്കു​റിച്ച് കുട്ടികൾ പറയു​ന്നത്‌ എന്താണെന്ന് കാണുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

പ്രത്യേക പരിപാടികൾ

വാർഷികയോഗ റിപ്പോർട്ട്—2014 ഒക്‌ടോബർ

ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ വാർഷിയോഗം മിശിഹൈരാജ്യം സ്ഥാപിമാതിന്‍റെ 100-‍ാ‍ം വാർഷികം അനുസ്‌മരിച്ചു.

വാർഷികയോഗ റിപ്പോർട്ട്—2014 ഒക്‌ടോബർ

ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ വാർഷിയോഗം മിശിഹൈരാജ്യം സ്ഥാപിമാതിന്‍റെ 100-‍ാ‍ം വാർഷികം അനുസ്‌മരിച്ചു.

എല്ലാം കാണിക്കുക

നിർമാണപദ്ധതികൾ

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 6 (2016 മാർച്ച് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ന്യൂയോർക്കിലെ വാർവിക്കിലുള്ള ലോകാസ്ഥാത്തിന്‍റെ അവസാഘട്ട പണികൾ.

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 6 (2016 മാർച്ച് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ന്യൂയോർക്കിലെ വാർവിക്കിലുള്ള ലോകാസ്ഥാത്തിന്‍റെ അവസാഘട്ട പണികൾ.

എല്ലാം കാണിക്കുക

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മധ്യയൂറോപ്പിലെ അഭയാർഥിളെ സഹായിക്കുന്നു

അഭയാർഥിളുടെ ശാരീരികാശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷിളായ സ്വമേധാസേകർ ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യായും ആശ്വാവും അവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

മധ്യയൂറോപ്പിലെ അഭയാർഥിളെ സഹായിക്കുന്നു

അഭയാർഥിളുടെ ശാരീരികാശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷിളായ സ്വമേധാസേകർ ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യായും ആശ്വാവും അവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ബെഥേലിലെ ജീവിതം

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്‍റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാം?

സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ഗൈഡിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ചുറ്റിടന്നു കാണാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്‍റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാം?

സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ഗൈഡിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ചുറ്റിടന്നു കാണാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം

തോക്കിനു പകരം ബൈബിൾ കൈയിലെടുത്തു

ബൈബിളിന്‍റെ ആശ്വാദാമായ സന്ദേശം, തന്‍റെ പരുക്കൻ സ്വഭാത്തിനു മാറ്റം വരുത്താൻ സിൻഡിയെ സഹായിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

തോക്കിനു പകരം ബൈബിൾ കൈയിലെടുത്തു

ബൈബിളിന്‍റെ ആശ്വാദാമായ സന്ദേശം, തന്‍റെ പരുക്കൻ സ്വഭാത്തിനു മാറ്റം വരുത്താൻ സിൻഡിയെ സഹായിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക