കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കൺവെൻഷൻ വീഡിയോളുടെ ട്രെയിറുകൾ-2016

കൺവെൻഷൻ വീഡിയോളുടെ ട്രെയിറുകൾ-2016

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ 2016-ലെ കൺവെൻഷൻ പരിപാടിയിൽ കാണിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാന വീഡിയോളുടെ ട്രെയിറുകൾ കാണുക. ഈ കൺവെൻഷൻ പരിപാടിയിലേക്കു നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രവേനം സൗജന്യം, പണപ്പിരിവില്ല.