കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന നാനാവംശജരായ ആളുകൾ പല ദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻഷനുകൾക്കു വന്നുചേരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ബൈബിളധിഷ്‌ഠിത വിദ്യാഭാസപരിപാടിയിൽനിന്നും ക്രസ്‌തീയകൂട്ടായ്‌മയിൽനിന്നും അവരെല്ലാം പ്രയോജനം നേടുന്നു.