വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കൺവെൻഷൻ സ്ഥലം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

 

നിങ്ങള്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഓരോ വർഷവും മൂന്നു പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കൂടിരുന്നു. ഈ കൂടിവുളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?

കൺവെൻഷനുകൾ

വിഡിയോ ക്ലിപ്പ്: യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷനുകൾ

ലോകമെങ്ങുമുള്ള ദശലക്ഷങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കാണുക.