കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സംഘടയിൽനിന്ന് ഒരാൾക്കു രാജിവെക്കാനാകുമോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സംഘടയിൽനിന്ന് ഒരാൾക്കു രാജിവെക്കാനാകുമോ?

ആകും. രണ്ടു വിധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഘടയിൽനിന്ന് രാജിവെക്കാനാകും:

  • നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ. വാമൊഴിയാലോ എഴുത്തുരൂപേയോ യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനം അറിയിക്കാനാകും.

  • പ്രവൃത്തിയിലൂടെ. ലോകവ്യാപക സഹോകുടുംത്തിന്‍റെ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിളിൽ ഒരാൾ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. (1 പത്രോസ്‌ 5:9) ഉദാഹത്തിന്‌, മറ്റൊരു മതത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുയും അതിന്‍റെ ഭാഗമായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുയും ചെയ്‌താൽ.—1 യോഹന്നാൻ 2:19.

ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുയോ യോഗങ്ങളിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുയോ ആണെങ്കിലോ? അദ്ദേഹം അംഗത്വം രാജിവെച്ചതായി നിങ്ങൾ കരുതുമോ?

ഒരിക്കലുമില്ല. രാജിവെക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം വരാതിരിക്കുന്നതും, വിശ്വാത്തിൽ ദുർബനാകുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാമുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി അല്‌പത്തേക്ക് മന്ദീഭവിക്കുന്നതോ ആരാധക്രികൾ നിറുത്തുന്നതോ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. പകരം അവർ നിരുത്സാഹിരാണ്‌ എന്നാണ്‌ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. അവരെ സഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനു പകരം അവർക്കു വേണ്ട ആശ്വാവും പിന്തുയും നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പരമാധി ശ്രമിക്കുന്നു. (1 തെസ്സലോനിക്യർ 5:14; യൂദ 22) ആ വ്യക്തിക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ട ആത്മീയ സഹായം നൽകുന്നതിന്‌ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ നേതൃത്വമെടുക്കും.—ഗലാത്യർ 6:1; 1 പത്രോസ്‌ 5:1-3.

എന്നിരുന്നാലും ഒരു യഹോയുടെ സാക്ഷിയായി നിലനിൽക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബലം പ്രയോഗിക്കാനോ സമ്മർദം ചെലുത്താനോ മൂപ്പന്മാർക്ക് അധികാമില്ല. ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാമുണ്ട്. (യോശുവ 24:15) ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ സ്വമനസ്സാലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ്‌ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌.—സങ്കീർത്തനം 110:3; മത്തായി 22:37.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മതത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ലാത്തരെ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടോ?

ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കേണ്ടത്‌ അനിവാര്യമായിന്നേക്കാം; സഭയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി തിരിച്ചുരാൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കും.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതുതരം ആളുകളാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ എത്രപേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? വാസ്‌തത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആരാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ കുടുംന്ധങ്ങൾ തകർക്കുയാണോ അതോ ശക്തിപ്പെടുത്തുയാണോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ കുടുംന്ധങ്ങൾ തകർക്കുയാണെന്ന് ചിലർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു കാരണം വാസ്‌തത്തിൽ സാക്ഷിളാണോ?