കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണോ?

ക്രിസ്‌ത്യാനിളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളരിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തരായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാം?

തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കാനും പരസ്‌പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആണ്‌ ഞങ്ങൾ കൂടിവരുന്നത്‌. അവിടെ നിങ്ങൾക്കും ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണം ലഭിക്കും.

പ്രസിദ്ധീകരണവേല

രംഗം ഭാവനയിൽ കാണാൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു

ഇന്ന് യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പല പ്രസിദ്ധീങ്ങളിലും പാഠഭാത്തിന്‍റെ മാറ്റ്‌ കൂട്ടുന്ന ബഹുവർണചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ, പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

വാച്ച്ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊസൈറ്റി എന്താണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ വേലയുമായി ഇത്‌ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

സഭായോങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സഭായോങ്ങൾ

ആരാധയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾ കൂടിരുന്നത്‌ എവിടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയുക.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കുവേണ്ട പണം എവിടെനിന്നാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌?

പണപ്പിരിവുളോ ദശാംപ്പിരിവോ ഇല്ലാതെ ആഗോപ്രസംവേല നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

ലോകവ്യാപകപ്രവർത്തനം—ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • 240—യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ആരാധന നടക്കുന്ന ദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം

  • 83,40,982—യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ എണ്ണം

  • 1,01,15,264—സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന ബൈബിൾകോഴ്‌സുളുടെ എണ്ണം

  • 2,00,85,142—ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മരണത്തിന്‍റെ ഓർമയുടെ വാർഷികാത്തിന്‌ വന്നവരുടെ എണ്ണം

  • 1,19,485—സഭകളുടെ എണ്ണം