കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌മസ്‌ ആഘോഷിക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

ക്രിസ്‌മസിന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും പലരും അത്‌ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ അത്‌ ആഘോഷിക്കാത്തതിന്‍റെ കാരണം അറിയാനാഗ്രഹമുണ്ടോ?

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മധ്യയൂറോപ്പിലെ അഭയാർഥിളെ സഹായിക്കുന്നു

അഭയാർഥിളുടെ ശാരീരികാശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷിളായ സ്വമേധാസേകർ ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യായും ആശ്വാവും അവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

പ്രസംഗവേല

ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യാശ പാരീസിൽ

മലിനീമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിധിഷ്‌ഠിത പ്രത്യാശ ആളുകൾക്കു പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പാരീസിലെ സാക്ഷികൾ പങ്കെടുത്തു.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടോ?

ഞങ്ങൾ സഹവിശ്വാസികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

സഭായോങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സഭായോങ്ങൾ

ആരാധയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾ കൂടിരുന്നത്‌ എവിടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയുക.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കുവേണ്ട പണം എവിടെനിന്നാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌?

പണപ്പിരിവുളോ ദശാംപ്പിരിവോ ഇല്ലാതെ ആഗോപ്രസംവേല നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

ലോകവ്യാപകപ്രവർത്തനം—ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • 240—യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ആരാധന നടക്കുന്ന ദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം

  • 82,20,105—യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ എണ്ണം

  • 97,08,968—സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന ബൈബിൾകോഴ്‌സുളുടെ എണ്ണം

  • 1,98,62,783—ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മരണത്തിന്‍റെ ഓർമയുടെ വാർഷികാത്തിന്‌ വന്നവരുടെ എണ്ണം

  • 1,18,016—സഭകളുടെ എണ്ണം