Ini nasaun mai mu’a damu-damu isi do ma’u. Maski erani ini naʼu saʼi ú nai-nai tanba isi geʼe objetivu naʼu tadede. Geri-geri ini karaka Jeová, Uruwatu waʼa Biblia lolo ere, mai naʼi damu-damu gini ere adora. Ini ni hakaas do Jesus gi gini-gini mi daʼa. Mai ini kunutente ni waʼara kristaun. Ini damu-damu ni tempu baunu gasta do anu ajuda Biblia mai Uruwatu gi Ukunu gatada mi maene. Tanba ini Daʼekoru Jeova mai gi ukunu gatada haklaken, ana ini sofe lolo ini ene Testemuña ba Jeová.

Isi geʼe sitiu isi heʼe beʼu naʼi gi baunu teni ena. Leʼu Biblia online. Naʼi gi baunu teni ma ini gatada maene mai isi fiara gatada maene.