1. Прочитај го нумерираното прашање со масни букви за да го насочиш вниманието на станарот на главната мисла.

  2. Прочитај го пасусот под прашањето.

  3. Прочитај ги стиховите со коси букви и со помош на промислени прашања помогни му на станарот да види како овие стихови даваат одговор на прашањето.

  4. Ако под прашањето има и друг пасус, повтори ги 2. и 3. чекор. Ако на jw.org има видеоклип што одговара на наведеното прашање, пушти го во соодветен момент.

  5. За да видиш дали станарот ја разбира главната мисла, замоли го да одговори на прашањето.