Неемија ревносно го бранел чистото обожавање

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Првосвештеникот Елијасив дозволил да падне под влијание на Товиј, кој бил неверник и противник.

  • Елијасив уредил за Товиј една трпезарија во храмскиот двор.

  • Неемија му ја исфрлил сета покуќнина на Товиј, ја исчистил оваа просторија и се погрижил повторно да се користи на исправен начин.

  • Неемија продолжил да ја отстранува нечистотијата од Ерусалим.