Овој работен лист ќе ти помогне да размислиш какви видеоигри играш и колку време ти оди на нив.