Што вели Библијата:

Библијата, или Светото писмо, содржи многу мудри изреки. Меѓутоа, забележи што вели таа за себе: „Целото Писмо е вдахновено од Бог“ (2. Тимотеј 3:16). Постојат многу докази што го потврдуваат ова. Размисли за следниве:

  • Никој досега не успеал да ја побие историската точност на Библијата.

  • Библиските писатели биле чесни луѓе кои отворено пишувале за своите и за туѓите грешки. Нивната искреност јасно покажува дека она што го напишале е вистина.

  • Библијата има една главна тема: како ќе биде оправдано правото на Бог да владее со луѓето и како ќе се исполни неговата намера преку небесното Царство.

  • Иако била напишана пред илјадници години, Библијата не содржи погрешни научни претстави кои биле широко прифатени во древните времиња.

  • Историските докази потврдуваат дека библиските пророштва се исполниле.