Преземи ја сликата и отпечати ја. Детето нека ја доврши, а потоа заедно со него одговорете на прашањата.