НАШИОТ ЖИВОТ И СЛУЖБА — РАБОТНИ ЛИСТОВИ јануари – февруари 2023

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Зошто да бидеме понизни?

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Биди свесен во кое време живееме

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Кога ги следиме упатствата, имаме успех

ОД РИЗНИЦАТА НА БОЖЈАТА РЕЧ

Остани радосен и покрај разочарувањата

ДАЈ СЀ ОД СЕБЕ ВО СЛУЖБАТА

Предлози за разговор