СТРАЖАРСКА КУЛА — ИЗДАНИЕ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ октомври 2022

Во овој број се наоѓаат статиите што ќе се проучуваат од 5 декември 2022 до 1 јануари 2023.