СТРАЖАРСКА КУЛА — ИЗДАНИЕ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ ноември 2022

Во овој број се наоѓаат статиите што ќе се проучуваат од 2 до 29 јануари 2023.