Дали животот е Божје дело?

Важно ли е што веруваш во врска со потеклото на животот?

Краток осврт

Дали нашата планета била создадена за да има живот на неа? Дали учењето за еволуција се темели на факти?

Во што веруваш ти?

Можеби веруваш во Бог и ја цениш Библијата. Но, можеби го почитуваш и мислењето на учените и влијателни научници кои не веруваат дека животот е Божје дело.

Жива планета

Одредени карактеристики на Земјата се пресудни за да може да има живот на неа. Дали тие карактеристики се резултат на чиста случајност или се дело на мудар Творец?

Кој бил прв?

Искусните и учени истражувачи само бледо ги копираат системите во природата за да решат тешки проблеми при конструирањето. Ако за копијата е потребен интелигентен конструктор, тогаш што да се каже за оригиналот?

Еволуција — заблуди и факти

Едно од основните учења на еволуцијата е дека преку мутации можат да се создадат сосема нови видови растенија и животни. На што се темели ова учење — на факти или на заблуди?

Науката и Библијата

Дали науката го побила она што го вели Библијата за создавањето?

Дали е важно во што веруваш?

Дали верувањето во еволуција влијае врз смислата на животот?

Библиографија

Провери го изворот на материјал на кој се темели оваа брошура.