Пет важни прашања за потеклото на животот

Испитај ги доказите и потоа самиот одлучи дали ќе веруваш во еволуција или во создавање.

Дилема во која се наоѓаат учениците

Учениците кои биле поучени за создавањето честопати стојат пред тежок избор.

ПРАШАЊЕ 1

Како настанал животот?

Одговорот на ова прашање може во голема мера да влијае врз твоето гледиште за животот.

ПРАШАЊЕ 2

Дали навистина постои едноставна форма на живот?

Доколку теоријата на еволуција е вистинита, тогаш треба да понуди уверливо објаснување за тоа како првата „едноставна“ клетка настанала случајно.

ПРАШАЊЕ 3

Од каде дошле упатствата?

Биолозите веќе со децении ја проучуваат генетиката на човекот и деталните упатства кои се наоѓаат во неверојатната молекула наречена ДНК.

ПРАШАЊЕ 4

Дали сите живи суштества имаат заеднички предок?

Чарлс Дарвин и неговите наследници претпоставувале дека сите видови потекнуваат од еден заеднички предок. Дали тоа навистина е точно?

ПРАШАЊЕ 5

Дали е разумно да ѝ се верува на Библијата?

Оваа книга честопати е претставена или цитирана на начин кој звучи нелогичен, ненаучен или едноставно погрешен. Дали е можно Библијата да е погрешно претставена?

Библиографија

Овој дел содржи список со литература на која се темелат информациите во оваа брошура.