Слушајте ја Божјата Реч и извршувајте ја (Лука 4:1-30; 1. Царевите 17:8-24)

ОПЦИИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ