Божјата Реч „е жива и делотворна“ (Марко 4:35—5:43)

ОПЦИИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ