Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LAWANA 52

Gâd ra rayaka yabaia lâka

Select an Audio Recording
Gâd ra rayaka yabaia lâka

(Hibru Nani 10:7, 9)

 1. 1. Jehova kasbrika paskan

  wan tasba painkira,

  ai mihta warkka nani sa

  Papaskra tara sa.

  Witin wingka puhbra yabi

  wan rayaka wankan,

  ba mita witin baman sip sa

  mayunra ba briaia.

 2. 2. Jisas ra tahbi daukan taim,

  Gâd lâka alki brin

  ai pura suni Gâd ra win

  brinkam kat daukamna.

  Lî munhta wina bal takan

  Gâd bui bâk sakan.

  Witin ai aisa bîla wali

  ai kupia lâka daukan.

 3. 3. Yang nani rayaki aiska

  Jehova maikisna,

  bawikira pramis taki

  brinkam kat daukaia.

  Kraist Jisas talia ba mita

  atki ai sakan sa.

  Raya kamna kra pruamna kra

  man ba Dawanki kama.