Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LAWANA 109

Wan kupia aiska ni pana pana latwan kaikpi

Select an Audio Recording
Wan kupia aiska ni pana pana latwan kaikpi

(1 Pita 1:22)

 1. 1. Yawan latwan kaikisa taim,

  Gâd kupia lilia daukisa,

  kan witin latwan lâka sa

  yawan pain kaikisa.

  Baku latwan kaiki ba ra,

  Jehova wal asla ban sa,

  wan muihni, lakri aikuki,

  asla ban iwisa.

  Yawan wilin hilp muni,

  trabil bri uplika nani ra

  pâna pain kum takisa,

  kupia yamni mariki.

  Jisas dauki wan marikan

  Gâd ai latwanka lâka ba,

  ba sika wan kupia nikbi,

  wan walka nani sut ra

  kasak latwan kaikaia.