Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LAWANA 102

Swapni nani ra tâ baiki kap

Select an Audio Recording
Swapni nani ra tâ baiki kap

(Apastil Nani Sturka 20:35)

 1. 1. Yawan mistik daukisa,

  kuna Jehova,

  umpira wan kaiki wal,

  padin munisa.

  Tawa wan aisisa,

  karna wan munras sa.

  Witin nahki dauki ba,

  yawan daukisa.

 2. 2. Kasak lukan lâka ra,

  swapni nani ra,

  kupi wilinkira ni,

  maisa nihkamni.

  Sari bri nani ra,

  ban tâ baiki kamna,

  ani muihka ini ba,

  kupia bukamna.

 3. 3. Swapni takan nani ra,

  alki buki kap.

  Kupia kriwan nani ra,

  wih kupia bukpi.

  Ai nina sauhkras sa,

  bahki sin kulkbiara.

  Wan lamara bri kaka,

  maisa nihkaia.