Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Jehova Witniska nani: kasakka lukan lâka tiwras sturka kum. Pîska 2: Ai ingnika ba param sakisa

Baibil Stadi Tatakra nani ba nisan bani ra wih disaipil nani daukan. Witin nani uba wark daukaia bri kan bara Baibil smalkanka kum kum pain ai tânka briaia kan. Baku sin, trabil manis ai mapara balaia kan, mina prukanka ailal sin briaia kan. Sakuna naha sut ba ai kasakka lukan lâka ba kau karna daukan. Naha lilkika pîska 2 ba ra kaikma nahki Jehova ai napakanka nani ra tâ brin sa 1922 manka wina naiwa piua ba kat.