Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA | HIBRU NANI 12, 13

Jehova wapni wan mangkisa taim latwan lâka wan marikisa

Jehova wapni wan mangkisa taim latwan lâka wan marikisa

12:5-7, 11

Wapni wan mangki ba tânka sa klala wankaia, lawi wan daukaia, wan smalkaia bara lan wan daukaia. Jehova wapni wan mangkisa aisa latwankira kum ai luhpia nani ra wapni mangki ba baku. ¿Nahki tnatka ra witin wapni wan mangkisa ki?

  • Baibil ba aisi kaikisa taim, yawan silp Baibil stadi taki taim, asla aidrubanka nani ra bara yawan aman luki kaiki taim.

  • Kristian wala nani ba kupia kraukanka nani wankisa taim.

  • Wan mistikka nani pâtka ba yawan wahwisa taim.

  • Kangrigisan ra lâ mita lawi wan daukisa taim, apia kaka kangbi wan sakisa taim.

  • Traika kaikanka nani bâk, apia kaka upla wan nina bliki rau wan sauhkbia Jehova swisa taim (w15-S 15/9 21 baiki s. 13; it-1-S 706).