Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA | APASTIL NANI STURKA 4, 5

Witin nani ba si briras Gâd bîla aisi kan

Witin nani ba si briras Gâd bîla aisi kan

4:5-13, 18-20, 23-31

¿Nahki apastil nani ba smasmalkra taki banhwan? ¿Witin nani ra dîa hilp munan sibrin âpu bara kasak lâka wal aisaia? Witin nani ban “Jisas wal tauki kan”, Smasmalkra kau Tara ba, witin wina lan takan (Ap.St 4:13). Jisas daukanka ba yawan ra hilp wan munisa smasmalkra kau pain kaia. Kaisa kaikaia dîa smalkanka nani witin wina yawan lan takaia sip sa.

Baibil tikska nani ba smalkanka nani wal praki kaiks.