Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Marzo 22-28

KULKI KAIKANKA 13, 14

Marzo 22-28

BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA

 • Kasak lukan lâka ba karna wan daukisa(10 min.)

 • Spirit dukia walpa manakira pliki sakaia (10 min.)

  • Kul.K 13:27. ¿Biki kakaira nani ba dîa win Israel uplika nani ai kasakka lukan lâka karna daukaia sip kan ba dukiara? (Lib 20:24; it-1-S 740).

  • ¿Naha wik Baibil aisi kaikanka ra Jehova dukiara, smalkaia warkka bara tânka wala nani ba dukiara dîa spirit dukia walpa manakira nani sakram?

 • Baibil aisi kaikanka ba (4 min.): Kul.K 13:1-20 (th lisin 5).

SMALKAIA WARKKA RA KAU RIDI KAIA

KRISTIAN RAYAKA KAT IWAIA

 • Lawana sjj 73

 • Kristian rait aihwa nani ba kupia karna lâka nit sa: Smalkaia dukiara (8 min.): Wali nani wal laki kaikbia. Lilkika ba mangks. Ningkara, makabi wals: ¿Kristian mairin Kitty Kelly ba dîa sât trabilka pura luaia kan?, ¿kupia karna lâka briaia dukiara dîa ba witin ra hilp munan? bara ¿kupia karna lâka brin ba mita dîa blisinka nani brin?

 • Kristian rait aihwa nani ba kupia karna lâka nit sa: Pulitik ra dimaia apia dukiara (7 min.): Wali nani wal laki kaikbia. Lilkika ba mangks. Ningkara, makabi wals: ¿Kristian waitna Ayenge Nsilu ba dîa sât trabilka brin?, ¿kupia karna lâka briaia dukiara dîa ba witin ra hilp munan? bara ¿Jehova ra kasak lukaia dukiara ani lukanka nani ba witin ra hilp munan?

 • Kangrigisan Baibil stadika ba (30 min.): lv sap. 6 baiki s. 16-23.

 • Tnata prakaia bîla nani (3 min.)

 • Lawana sjj-S 143 bara pura sunra