Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA

¿Dîa muni yawan brabrukra kaia apia sa?

¿Dîa muni yawan brabrukra kaia apia sa?

Kan baha ba Jehova kupia lilia daukras (Kul.K 11:1; w01-S 15/6 17 baiki s. 20).

Kan baku tnatka ra yawan silp wan yamnika baman plikisa bara tingkikas takisa (Kul.K 11:4-6; w06-S 15/7 15 baiki s. 7).

Kan upla wala kupia batakisa (Kul.K 11:10-15; it-2-S 855 baiki s. 2).

Israel uplika nani ba upla iwras tasbaya ra kan taim trabil nani ailal brin. Ban sakuna, tingki lukaia tânka ailal bâra kan. Blisin nani Jehova wanki ba dukiara piua bani lukisa kaka, hilp wan munbia brabrukra kaia apia dukiara.