Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA | ROMAN 15, 16

Jehova ra plikaia sa karnika bara maisa nihkanka briaia dukiara

Jehova ra plikaia sa karnika bara maisa nihkanka briaia dukiara

15:4-7

Jehova mita Baibil bâk wan maisa nihkisa bara hilp wan munisa karnika briaia dukiara. Naha uplika nani sturka Baibil ra taki ba, ¿nahki wan maisa nihki bara wan kupia bukisa?

  • Noa

  • Josep

  • Debit