Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 KRISTIAN RAYAKA KAT IWAIA

Nahki upla wala ra smalkaia pîska ba pain yus munaia

Nahki upla wala ra smalkaia pîska ba pain yus munaia

“Nahki upla wala ra smalkaia” pîska ba, mani 2018 enero kati ba wina Kristian Rayaka bara Smalkaia Warkka Aidrubanka dukiara ridi takaia wauhkataya mawanra takisa. ¿Baha pîska ba yawan nahki yus munaia sip sa?

Aidrubanka ra marikanka kum daukisa taim. Pas makabi walanka ba, tiks bara kli aisaia dukiara makabi walanka wala ba yawan yus munaia sa. Sakuna, baha marikanka lilkika nani bîla bani aisi ba nit apia sa yawan baha kat aisaia. Sampla baku, pas bîla aisi ba sip sa chens munaia, nahki tnatka ra smalki ba, bara lukanka nani sin. Bara smalkaia hilpka nani wina ulbi sakanka kum upla ra yabaia sip sa, marikanka pîska ra wiras kabia sin.

Smalkaia warkka ra. Naha pîska na hilp wan munisa yawan smalki taukisa taim. Upla kum kau nu takaia want sa kaka, yawan sip sa witin wal kau aisaia bara kli wih kaikanka pîska ba dîa aisi ba yus munaia. Yawan smalkisa taim marikanka ba sip sa chens munaia, apia kaka tnatka wala ra daukaia. Makabi walanka bara tikska kati luan ra takan ba sin yus munaia sip sa yawan smalkisa pliska ra. ¿Diara raya kum takan ba dukiara upla aisan daukisa ki? Baha dukiara sip sa aisaia. Naha pîska na tnatka sât sât ra yus munaia sip sa, sakuna wan auya tiwaia apia sa, sturi yamni nani ba baman upla nani ra wiaia sa (1Ko 9:22, 23).