Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA | IMPAKAN STURKA 8, 9

Fero ba tara pulan lâka brin sakuna ai dara walras kira Gâd kupia lâka aimakbia hilp munan

Fero ba tara pulan lâka brin sakuna ai dara walras kira Gâd kupia lâka aimakbia hilp munan

8:15, 18, 19; 9:15-17

Idsip ra fero nani ba silp luki kan witin nani gâd kan. Baha mita wan tânka brisa king fero ba tara pulan lâka brih Moses Eran wal bîla walaia want apia kan, ai prîs-sukika nani ra sin walras kan.

¿Bara man? ¿Upla kum kupia kraukanka maikisa taim bîla walisma ki? ¿Tingki wisma ki baha kupia kraukanka maikan ba dukiara? Apia kaka, ¿man lukisma piu bani raitkam brisma? Kupiam krauks “praut lâka ninara sauhki tikan lâka sin aula” (S.L 16:18). Ba mita pain pali sa yawan tara pulaia apia.