Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Febrero 25 wina Marzo 3

ROMAN 9-11

Febrero 25 wina Marzo 3
 • Lawana 25 bara pura sunra

 • Tâ krikaia bîla nani (3 min. apia kaka kau wiria)

BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA

 • Oliv dusa maprika lilka ba(10 min.)

  • Ro 11:16. Oliv dusa mangkan ba tânka sa Gâd Ebraham wal lâ aisi daukan ba dukiara ai kupia lâka aimakbia ba (w11-S 15/5 23 baiki s. 13).

  • Ro 11:17, 20, 21. Oliv dusa ra tnawa wala mangkan maprika lilka ra, batana laikan kristianka nani ba ai kasakka lukan lâka mariki kaia sa (w11-S 15/5 24 baiki s. 15).

  • Ro 11:25, 26 [TNM]. Spirit lâka ra Israel uplika takan nani ba sut swaki sakan kabia (w11-S 15/5 25 baiki s. 19).

 • Spirit dukia walpa manakira pliki sakaia (8 min.)

  • Ro 9:21-23. ¿Dîa muni yawan swiaia sa Sumi Papaskra Tara Jehova mita alki wan paskbia? (w13-S 15/6 25 baiki s. 5).

  • Ro 10:2. ¿Dîa muni yawan pain nu kaia sa Gâd ra mayuni ba, tânka kasak ba wina daukisa sapa? (it-S 1 456 baiki s. 4).

  • ¿Naha wikka Baibil aisi kaikanka ba Jehova dukiara dîa mai smalkisa?

  • ¿Dîa spirit walpa manakira wala sakram naha wikka Baibil aisi kaikanka ba wina?

 • Baibil aisi kaikanka ba (4 min. apia kaka kau wiria): Ro 10:1-15 (th lisin 10).

SMALKAIA WARKKA RA KAU RIDI KAIA

 • Kli wih kaikanka wala lilka (5 min.): Lilka ba mangks bara wali nani wal laki kaiks.

 • Kli wih kaikanka wala (3 min. apia kaka kau wiria): “Nahki upla wala ra smalkaia” pîska ba yus muns (th lisin 6).

 • Baibil stadika (5 min. apia kaka kau wiria): “Nahki upla wala ra smalkaia” pîska ba yus muns kli wih kaikanka wala ba daukaia dukiara bara ningkara Nos enseña bukka wal Baibil stadika kum tâ kriks (th lisin 9).

KRISTIAN RAYAKA KAT IWAIA