Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 KRISTIAN RAYAKA KAT IWAIA

Aisa yapti nani, luhpiam nani ra smalks ridi kabia dukiara

Aisa yapti nani, luhpiam nani ra smalks ridi kabia dukiara

Yawan tasba kum diara yamni ra saura, bara diara saura ra yamni wi ba ra iwisa (Ais 5:20). Sari sa kuna upla manis Jehova dîa misbara kaiki ba daukisa, bara baha tilara sa waitna mairin ai tahkia wal rug pulaia. Skul pânika nani bara upla wala nani mita wan luhpia latwankira nani ra trai kaikaia sip sa witin nani baku sim sât daukbia. Aisa yapti nani, ¿bahmuna traika kaikanka nani mapara bapi bubia dukiara luhpiam nani ra nahki ridi daukaia sip sma ki?

Jehova lâka nani ba smalks (Lib 18:3). Witin nani pâwi auya ba ra, waitna mairin wal yapaia lâka dukiara Baibil dîa wi ba smalki bas (Kli S 6:7). Silp mamkabi wals: “¿Luhpi nani ra smalkri sa, dîa sât latwanka lâka upla ra marikaia aitani sa? ¿Witin nani nu banhwisa ki, dîa sât kwalka dimaia ba yamni sa? ¿Witin nani ba tânka bri banhwisa ki, wala nani ba ai wîna tara ra kulkanka tara yabaia sa? Bara ¿Witin nani nu banhwisa ki, upla wala mita lilka tâski marikbia taim, apia kaka diara tâski daukbia makabisa taim dîa daukaia?”. Witin nani kaina manis baha sut nu sa kaka, trabil ra dimbia apia (S.L 27:12; Smas 7:12). Wan luhpia nani ra ridi daukisa taim yawan marikisa Jehova prapati wankan ba ra kulkanka tara yabisa (Law 127:3).

UTLA KUM KARNA BAPI BÛI BA MÂKI BANHS. WAN LUHPIA NANI RA DIARA SAURA BA WINA KAINA KAHBAIA SA LILKIKA BA KAIKBIA NINGKARA, NAHA MAKABI WALANKA NANI LAKI KAIKS:

  • ¿Dîa muni aisa yapti kum kum ra karna munisa waitna mairin wal yapaia lâka dukiara ai luhpia nani wal aisaia?

  • ¿Dîa muni aisa yapti nani ba ai luhpia nani ra Jehova wapnika mangkanka bara smalkanka ba wal pakaia sa? (Epe 6:4).

  • Sins lâka ba wan kaina kahbisa.

    ¿Jehova asla takanka ba aisa yapti nani ra dîa sât smalkaia hilpka nani yaban sa? (w19.05-S 12).

  • ¿Dîa muni tânka tara brisa trabil nani kau takras kainara luhpa nani wal kupia param aisi kaia ba?