Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 KRISTIAN RAYAKA KAT IWAIA

Quebec tawanka ra lâ mita pri lâka yabisa smalkaia warkka ra

Quebec tawanka ra lâ mita pri lâka yabisa smalkaia warkka ra

Pal ra lâka dauki kan taim, witin Rom uplika baku ai raitka bri kan ba yus munan Sisar hilpka makabaia dukiara. Naiwa piua ra yawan sim sât daukisa. ¿Canadá muihka nani ba lâ hilpka nani ba nahki yus munan King Lâka sturka yamni ba pri smalkaia dukiara? Quebec tawanka ra lâ mita pri lâka yabisa smalkaia warkka ra lilkika ba kaikbia ningkara, naha makabi walanka nani laki kaiks:

  • ¿Wan muihni nani Quebec tawanka ra dîa trabilka nani pura luan?

  • ¿Dîa wauhkataya tânka tara ba yabi banhwan, bara ningkara dîa takan?

  • ¿Muihni Aimé Boucher ra dîa takan?

  • ¿Muihni Boucher mapara lâ daukaia uplika nani ba mita dîa daukaia lukan?

  • ¿Muihni nani ba dîa hilpka upla uya nu âpu kan ba yus munan, bara ningkara dîa takan?

  • ¿Polis nani ba kiatalik tâ uplika nani adarka wal aidrubanka kum ra diman taim dîa takan?