Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Nahki upla wala ra smalkaia

Nahki upla wala ra smalkaia

●○ PAS TURI AISANKA

Makabi walanka: ¿Yawan lilia kabia dukiara ani wina smalkanka yamni nani pliki sakaia sip sa ki?

Tiks: Law 1:1, 2

Kli aisaia dukiara: ¿Lalah bara yuyaka lâka ba yawan latwan kaikisa kaka lilia kabia ki?

○● KLI WIH KAIKANKA

Makabi walanka: ¿Lalah bara yuyaka lâka ba yawan latwan kaikisa kaka lilia kabia ki?

Tiks: 1Ti 6:9, 10

Kli aisaia dukiara: ¿Dîa hilp wan munaia sip sa wan trabilka nani pura luaia?